dijous, 23 de juliol del 2015

L'ONU suspén a Espanya en Igualtat de GénerePlataforma CEDAW Ombra-Espanya

Nacions Unides emet un demoledor informe sobre la situació de les dones a Espanya, a travésdel Grup de Treball sobre la qüestió de la discriminació contra la dona en la legislació i en la pràctica", instant l'Estat espanyol al fet que compleixi els seus compromisos internacionales en matèria d'igualtat de gènere davant les alarmants reculades produïdes en els últims anys. 

El 8 de juliol el Comitè de la CEDAW de Nacions Unides va examinar a Espanya en Ginebra, mentre companyes de la Plataforma CEDAW Ombra denunciaran davant el Comitè les retallades i reculades en els drets humans de les dones. 

Més de 250 organitzacions feministes, de drets humans i cooperació al desenvolupament, integrades en la Plataforma CEDAW Ombra-Espanya, tenim dos anys i mitjà d'estar denunciant davant diferents organismes internacionals (Comitè CEDAW, Parlament Europeu, Consell de Drets Humans de Nacions Unides, Comitè de la CSW) la reculada de l'equitat de gènere a Espanya en els últims 5 anys, tal com confirma el recent informe publicat el 17 juny 2015 pel "Grup de Treball sobre la Qüestió de la Discriminació contra la dona en la legislació i en la pràctica"del Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

Després de la visita encapçalada pel Grup, compost per la Presidenta-Relatora, Frances Raday i Eleonora Zielinska, i després d'entrevistar-se amb diferents membres de la societat civil, així com representants de les diferents administracions públiques i de l'Estat espanyol, l'Informe ve a subratllar de manera contundent, l'alarmant reculada en els drets humans de les dones al nostre país en els últims anys.

Tal com la Plataforma CEDWAW Ombra-Espanya ha denunciat davant el Comitè de la CEDAW de Nacions Unides, el Grup de Treball crida l'atenció en l'Estat espanyol, descrivint un enfosquit panorama en el marc dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de les dones a Espanya.

De manera específica, el Grup refereix totes les àrees que de manera directa i indirecta consoliden la discriminació de les dones a Espanya: violència de gènere, igualtat, salut, ocupació, drets sexuals i reproductius, reparacions a les dones víctimes del franquisme, centres d'internament (CIES), dones emprades en el servei domèstic, representativitat de les dones en la presa de decisions, protecció social, polítiques d'austeritat, reforma laboral, migració, discapacitades, educació, estereotips, mitjans de comunicació, participació de la dona en la vida pública i política i accés a la justícia.

En termes generals, el Grup de Treball, referint la seva preocupació per les reculades sofertes i la falta de mesures encaminades a la lluita contra la discriminació per motius de gènere, recomana en l'Estat espanyol:

Àmbit institucional

1.el compliment dels convenis internacionals signats i ratificats per l'Estat espanyol en el marc de la igualtat de gènere i la no discriminació.

2.la recuperació de l'Institut de la Dona com a organisme especialitzat dedicat als drets de la dona.

3.la avaluació de les lleis i programes per a la igualtat de les dones i la superació de la violència de gènere.

Participació de les dones en la vida econòmica i social

1.la eliminació de barreres per a la participació de la mà d'obra femenina.

2. La reimplantación dels nivells mínims de protecció per a tots els tipus d'atenció a la dependència.

3.el increment de la participació de les dones en la iniciativa empresarial i presa de decisions econòmiques.

4.la realització d'estadístiques desagregades per sexes en tots els aspectes laborals en els serveis públics i privats.

5.La ratificació del Conveni 189 del OIT sobre les Treballadores i Treballadors Domèstics per a la protecció dels drets de les personis empleades a la llar.

6.la avaluació de l'impacte dels drets humans, inclòs l'impacte de gènere, quant a les conseqüències que han generat les mesures d'austeritat fiscal.

Educació, cultura i estereotips

1. La revisió dels llibres de text i plans d'estudi, per a l'eliminació dels estereotips de gènere.

2.el disseny, en col·laboració amb la comunitat gitana, de millors polítiques d'integració per a l'educació de les nenes.

3. La reimplantación d'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans a tot l'estat com a assignatura obligatòria.

4.la realització de recerques sobre les causes de les persistència d'estereotips de gènere.

5.la necessitat de combatre els estereotips de gènere en els mitjans, televisió, pàgines web, etc.

Violència de Gènere

1.la ampliació de totes les formes de violència contra la dona (no només a l'entorn de la parella o ex-parella) quant a les mesures preventives, processals, punitives i protectores de la Llei Orgànica 1/2004.


2.la ampliació del sistema VioGen perquè aconsegueix totes les formes de violència contra la dona.

3.la aplicació urgent de totes les recomanacions del Comitè de la CEDAW sobre el cas d'Ángela González Carreño.

4.la garantia que no s'atorguin drets de visita sense supervisió als pares quan pugui suposar un risc per als drets, el benestar i la seguretat de la víctima o de seus fills / es.

5.la realització de programes de formació en violència de gènere per a tot el personal rellevant de totes les institucions, inclòs el poder judicial.

6.la avaluació de la EL / 2004

7.la necessitat de prioritzar els esforços cap a grups vulnerables de dones: dones en situació administrativa irregular o possibles víctimes de tracta.


Salut i seguretat
1.la eliminació dels obstacles que dificulten l'accés de les dones a serveis segurs i legals d'interrupció de l'embaràs.
2.la redacció d'una normativa adequada sobre la tutela pública perquè les nenes menors de 16 anys poden practicar un avortament sense el consentiment dels seus pares.
3.la suspensió de tots els intents de restringir l'actual accés segur i legal a l'avortament.
4.Garantir la cobertura mèdica universal per a totes les persones.

Participació en la vida pública i política

1.la aplicació de mesures especials per aconseguir la presència equilibrada d'homes i dones en l'administració pública. L'anàlisi detallada realitzada pel Grup de Treball en el seu informe, en relació a la situació de la igualtat de gènere a Espanya, així com les conclusions i recomanacions que aporten, constaten el desmantellament de les polítiques d'igualtat de gènere al nostre país, tal com la Plataforma CEDAW Ombra Espanya denuncia en el seu Informe davant el Comitè de la CEDAW i sobre el qual aquest haurà de pronunciar-se en els propers mesos.

#SuspensoenIgualdad 
# OnuEspaña

La Plataforma Informo Ombra Espanya, és una plataforma formada per 50 d'ONG feministes, de drets humans i cooperació al desenvolupament que des de Setembre de 2013 treballen en l'elaboració, difusió i presentació davant el Comitè de la CEDAW de Nacions Unides ho Informo Ombra (Shadow Report), denunciant les reculades i retallades de l'Estat Español en els últims 5 anys en el marc dels drets humans de les dones.