dilluns, 20 d’octubre del 2014

Madrid va acollir el II Seminari Internacional sobre violències contra les dones i el feminicidiEl passat 14 d'octubre, Madrid va reunir a expertes internacionals de la Unió Europea i Amèrica Llatina per treballar sobre un problema comú: El Feminicidi.
• Madrid va acollir el II Seminari Internacional sobre violències contra les dones i el feminicidi.
• El feminicidi és la forma de violència més extrema contra les dones i les nenes.
• 7 de cada 10 dones en el món patiran violència física o sexual en algun moment de la seva vida. 

 Amb l'objectiu de visibilitzar el feminicidi com un problema global contra les dones i les nenes, i no només com una problemàtica exclusiva dels països llatinoamericans, més de 30 organitzacions de la societat civil tant d'Europa com d'Amèrica Llatina s'han donat cita a Madrid per identificar reptes, estratègies i propostes per eradicar aquest fenomen en ambdues regions. 

Segons xifres de la OrganizaciónMundial de la Salut la violència de gènere és la principal causa de mort entre dones de 15 i 44 anys a tot el món, per davant de les morts provocades pel càncer, la malària, els accidents de trànsit i les guerres . Liz Melendez, directora executiva del Centre de la Dona Peruana, Flora Tristán, ha assenyalat durant aquesta trobada, la importància d'analitzar el diàleg polític entre la Unió Europea i Amèrica Llatina per generar acords biregionals que es converteixin en polítiques efectives per prevenir, atendre i sancionar el feminicidi en els dos continents: "segons estadístiques nacionals, al Perú, més del 37% de dones han patit alguna forma de violència física o sexual al llarg de la seva vida, i 10 dones al mes són assassinades per raons de gènere" . 


Per la seva banda, Maria Morales, de l'Associació MajawilQ'ij, de Guatemala, ha destacat que al seu país "la violència que comet contra els drets col · lectius dels pobles indígenes és constant, i són les dones les que es troben en situació de major vulnerabilitat, i per tant, són les principals víctimes ". Durant l'esdeveniment, també es van analitzar els diferents aspectes i perspectives de les violències contra les dones des de l'àmbit judicial, la investigació, sanció, atenció i prevenció, identificant els avenços, obstacles i reptes en la matèria. 


Aquesta trobada ha servit per consensuar els objectius a aconseguir per avançar en l'eradicació de les violències contra les dones de cara a la pròxima Cimera bi-regional entre la Unió Europea i la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i del Carib (UE-CELAC), que tindrà lloc al juny de 2015 a la ciutat de Brussel · les. En aquest sentit, Tatiana Retamozo, de l'organització espanyola AIETI, es va mostrar satisfeta d'haver pogut reunir organitzacions de les dues regions per plantejar accions concretes front als compromisos adquirits pels estats durant la última cimera UE - CELAC de 2013. 


Per acabar, les organitzacions convocants, van fer una crida a la UE perquè inclogui la lluita contra el feminicidi i la fi de la seva impunitat com a prioritat en el marc de la cooperació al desenvolupament i el diàleg polític bilateral i regional, en particular, les mesures per a la prevenció, l'accés a justícia efectiva, la reparació del dany, i les garanties de no repetició. 

Les organitzacions convocants a aquest seminari són: AIETI, Aliança per la Solidaritat, Amuted, Cooperacció, CIFCA, Grup Sud, Fundació Heinrich Boell, Feminicidio.net, Plataforma informe ombra CEDAW Espanya, OxfamIntermón, Centre de la Dona Peruana Flora Tristán, CICAM, Fundació Manuela Ramos, Associació MajawilQ'ij, Associació Dona Teixidora del Desenvolupament. L'esdeveniment va comptar amb el suport de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).

--------


El pasado 14 de octubre, Madrid reunió a expertas internacionales de la Unión Europea y América Latina para trabajar sobre un problema común: El Feminicidio 
• Madrid acogió el II Seminario Internacional sobre violencias contra las mujeres y feminicidio
• El feminicidio es la forma de violencia más extrema contra las mujeres y las niñas
• 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufrirán violencia física o sexual en algún momento de su vida.

 Con el objetivo de visibilizar el feminicidio como un problema global contra las mujeres y las niñas, y no sólo como una problemática exclusiva de los países latinoamericanos, más de 30 organizaciones de la sociedad civil tanto de Europa como de América Latina se han dado cita en Madrid para identificar retos, estrategias y propuestas para erradicar este fenómeno en ambas regiones. 

Según cifras de la OrganizaciónMundial de la Salud la violencia de género es la principal causa de muerte entre mujeres de 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de las muertes provocadas por el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras. Liz Melendez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, ha señalado durante este encuentro, la importancia de analizar el diálogo político entre la Unión Europea y América Latina para generar acuerdos birregionales que se conviertan en políticas efectivas para prevenir, atender y sancionar el feminicidio en los dos continentes : "según estadísticas nacionales, en Perú, más del 37% de mujeres han sufrido alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de su vida, y 10 mujeres al mes son asesinadas por razones de género".


Por su parte, María Morales, de la Asociación MajawilQ'ij, de Guatemala, resaltó que en su país "la violencia que se comete contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas es constante, y son las mujeres quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y por lo tanto, son las principales víctimas". Durante el evento, también se analizaron los diferentes aspectos y perspectivas de las violencias contra las mujeres desde el ámbito judicial, la investigación, sanción, atención y prevención, identificando los avances, obstáculos y retos en la materia.


Este encuentro ha servido para consensuar los objetivos a conseguir para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres de cara a la próxima Cumbre bi-regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (UE-CELAC), que tendrá lugar en junio de 2015 en la ciudad de Bruselas. En este sentido, Tatiana Retamozo, de la organización española AIETI, se mostró satisfecha de haber podido reunir a organizaciones de las dos regiones para plantear acciones concretas frente a los compromisos adquiridos por los Estados durante la ultima cumbre UE - CELAC de 2013.


Para terminar, las organizaciones convocantes, hicieron un llamado a la UE para que incluya la lucha contra el feminicidio y el fin de su impunidad como prioridad en el marco de la cooperación al desarrollo y el diálogo político bilateral y regional, en particular, las medidas para la prevención, el acceso a justicia efectiva, la reparación del daño, y las garantías de no repetición.

Las organizaciones convocantes a este seminario son: AIETI, Alianza por la Solidaridad, Amuted, Cooperacció, Cifca, Grupo Sur, Fundación Heinrich Boell, Feminicidio.net, Plataforma informe sombra CEDAW España, OxfamIntermón, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, CICAM, Fundación Manuela Ramos, Asociación MajawilQ'ij, Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo. El evento contó con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).